Договір оренди короткого платного номеру

Типовий договір на оренду короткого платного голосового або sms номеру

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №

«___» _______ 2024 р.
м. Дніпропетровськ


_______________________________________, далі по тексту «Виконавець», в особі директора _________, що діє на підставі __________, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю Клуб «Левел 4х4», далі «Замовник», в особі директора Соловей Павло Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом по тексту іменовані Сторони, а окремо Сторона, уклали даний договір про нижчевикладене та на наступних умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Сторони домовилися, що основні терміни, що використовуються в даному Договорі, мають наступне значення:
1.1. Абоненти - абоненти Операторів стільникового зв'язку, зареєстровані в Мережі.
1.2. Оператори - особи, що надають послуги стільникового, мобільного зв'язку на підставі відповідних ліцензій.
1.3. Сервісний номер – виділений Оператором короткий або довгий номер доступу до Сервісу.
1.4. Сервісні послуги - прийом, передача, обробка даних, а також всі послуги пов'язані з прийомом, передачею і обробкою даних, отриманих по провідним/безпровідним засобам зв'язку.
1.5. Проект - конкретні тематичні послуги, акції тощо.
1.6. Транзакція – разове, успішно завершене звернення Абонента до Проекту на Сервісному номері і здобуття Абонентом відповідного об'єму інформації або запрошуваної послуги відповідно до первинного запиту.
1.7. Трафік - сумарна кількість всіх транзакцій від Абонентів на Сервісний номер за звітний період.
1.8. Вартість вхідного трафіку - добуток, виражений в кількості транзакцій Абонентів на Сервісні номери на сплачувану Абонентом вартість транзакції.
1.9. SMS-центр - платформа Оператора, що здійснює прийом і відправку sms-повідомлень.
1.10. SMS-повідомлення - це коротке текстове повідомлення, яке може містити максимум 160 буквених символів латинського алфавіту, цифр і знаків або максимум 70 буквених символів кириличного алфавіту, цифр і знаків.
1.11. Індекс – текстове повідомлення, що складається з певного набору цифр або літер, або цифр та літер, яке відправляється в формі SMS-повідомлення на Сервісний номер та визначає приналежність запиту Абонента до конкретного Проекту або Сервісної послуги.
1.12. Обладнання - сукупність апаратних засобів, каналів з'єднання й іншої технологічної інфраструктури, що належать Виконавця, необхідної для побудови й експлуатації автоматизованої системи роботи Сервісних номерів.
1.13. «Звітний період» - період, за який проводяться взаєморозрахунки, рівний інтервалу часу з 00:00:00 годин першого числа календарного місяця по 23:59:59 останнього числа календарного місяця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Замовник зобов’язується забезпечити Виконавця Індексами визначеними додатками до даного Договору, які є його невід’ємною частиною, а Виконавець зобов’язується, за плату надати Замовнику послуги з реалізації Проектів на Сервісних номерах з використанням наданих Індексів та по забезпеченню постійного та безперебійного функціонування Сервісних послуг на умовах цього Договору.

3. ГАРАНТІЇ СТОРІН
3.1. Сторони гарантують, що вони мають всі необхідні права юридичного оформлення відносин за даним Договором.
3.2. Сторони підтверджують, що вони не мають жодних перешкод для виконання своїх зобов'язань за даним Договором.
3.3. Сторони дійшли взаємної згоди, що всі права на об'єкти інтелектуальної власності, що використовуються в ході виконання цього Договору, та належні кожній із Сторін на момент підписання цього Договору, залишаються у володінні відповідної Сторони.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Самостійно забезпечувати наповнення Проектів та безперебійне функціонування Сервісних послуг.
4.1.2. При виготовлені і розміщені рекламних та інформаційних матеріалів виконувати вимоги чинного законодавства України.
4.1.3. При розміщенні реклами одночасно з наданням Сервісного номеру доступу до Сервісних Послуг, вказувати номер телефону для довідок, для надання інформації про відповідні послуги, для роботи з Абонентами по скаргах, а також вартість Сервісного номеру із зазначенням врахування чи неврахування у вартості ПДВ і збору до Пенсійного фонду, найменування/торговельну марку власного підприємства чи свого партнера, що надає Сервісні Послуги.
4.1.4. Інформація стосовно врахування ПДВ і збору до Пенсійного фонду зазначається таким чином: «Тариф у гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% з вартості послуги без урахування ПДВ».
4.1.5. Надавати на затвердження Замовнику макети будь-яких інформаційних (у тому числі рекламних) матеріалів. Розміщення таких матеріалів можливо виключно на підставі попереднього погодження Замовником та затвердження Замовником зазначених макетів.
4.1.6. Проводити розгляд скарг Абонентів, в межах своєї компетенції, та відповідним чином на них реагувати.
4.1.7. Всі скарги та претензії, що виникають у Абонентів до Проектів, приймати та розглядати виключно власними силами, жодним чином не залучаючи до цього Замовника.
4.1.8. У разі використання Виконавцем для інформаційного наповнення Проектів об’єктів авторського права або суміжних прав, Виконавець має отримати всі необхідні майнові авторські та суміжні права на використання таких об’єктів.
4.1.9. Інформація, що використовується Виконавцем, для інформаційного наповнення Проектів має бути його власністю, або Виконавець має мати всі права на її відповідне використання.
4.1.10. Розпочати Проекти за наданими Індексами до Сервісних номерів не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати підписання цього Договору.
4.1.11. Повідомляти Замовника письмово, за 10 (десять) календарних днів про дати початку та дати закінчення Проектів.
4.1.12. До десятого числа місяця наступного за звітнім періодом надавати Замовнику на підписання Акт приймання-здачі наданих послуг в якому міститься наступна інформація:
- звітний період за який надано послуги;
- кількість транзакцій на відповідні Індекси до Сервісного номеру;
- підсумкова кількість транзакцій, що тарифікуються;
- сума вартості загальної кількості транзакцій;
- загальна сума, очікувана до здобуття.
У випадку не направлення Акту приймання-здачі наданих послуг в строки обумовлені цим Договором та/або не належного його оформлення Замовник має право не оплачувати послуги Виконавця до моменту надання ним належним чином оформленого Акту приймання-здачі наданих послуг.
4.2. Замовник зобов’язується:
4.2.1. Забезпечити Виконавця Індексами, визначеними в Додатках до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.
4.2.2. Забезпечувати функціонування Індексів.
4.2.3. Своєчасно та в повному обсязі перераховувати грошові кошти належні Виконавцю, на умовах та в порядку визначених цим Договором.
4.2.4. Протягом двадцяти календарних днів з дати отримання Акта приймання-здачі наданих послуг відповідно до п. 4.1.12. цього Договору, підписати його та направити один примірник Виконавцю, або мотивовану відмову.
4.3. Сторони зобов’язуються призначити відповідальних осіб з числа своїх співробітників для забезпечення виконання зобов'язань за даним Договором.
4.4. Сторони зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти одна одну про всі зміни, що стосуються платіжних реквізитів, адреси місцезнаходження, адреси електронної пошти, URL і будь-якій іншій інформації, що має значення для належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Розмір та порядок обчислення плати за надані послуги за відповідний Звітний період по кожному із наданих Індексів узгоджується сторонами в Додатках до цього договору.
5.2. Грошові кошти, що належать до сплати за надання послуг перераховуються Замовником на поточний рахунок Виконавця до 30 числа місяця, наступного за Звітним періодом, але не раніше дати підписання сторонами Акта приймання-здачі наданих послуг за відповідний Звітний період.
5.3. Всі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України.
5.4. Датою оплати за цим Договором є дата списання грошових коштів з рахунку Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність передбаченому чинним законодавством України.
6.2. Кожна із Сторін відшкодує іншій Стороні заподіяні їй прямі збитки в наслідок неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цим Договором, Додатками і Додатковими угодами до нього.
6.3. Замовник за порушення строків проведення розрахунків, згідно п.5.2. цього Договору, сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення такого платежу.
6.4. У випадку якщо Виконавець прострочив термін надання Акту приймання-здачі наданих послуг (п. 4.1.12. Договору), Замовник вправі призупинити проведення розрахунків передбачених п.5.1., 5.2. цього Договору.
6.5. Замовник не несе жодної відповідальності перед Абонентами за дійсність Проектів Виконавця достовірності їхніх умов та викладених в них даних.
6.6. Стягнення Сторонами неустойки (пені, штрафу) не звільняє винну Сторону від обов’язку належним чином виконати прострочене зобов’язання і від відшкодування іншій Стороні збитків в повній мірі (понад неустойку).
6.7. У разі порушення прав третіх осіб неправомірним використанням однієї із Сторін об’єктів авторського та суміжних прав при наданні послуг за цим Договором, відповідна сторона зобов’язується самостійно, без участі другої Сторони, врегулювати всі можливі претензії з боку третіх осіб.
6.8. Якщо в результаті укладення або виконання даного Договору, одна із Сторін передала іншій Стороні Договору персональні дані в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», то в такому випадку Сторони погодили, що підписуючи цей договір, вони одночасно надають письмову згоду один одному здійснювати їх обробку, використання, виступати власником або розпорядником бази персональних даних, що утворилися таким чином, на підставі договору. Такі дані, відповідно до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов'язані із захистом персональних даних захищені, а також обробляються і використовуються Сторонами в рамках всіх правовідносин, що випливають з цього Договору.
6.9. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.10. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в Господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
7.1. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають повному або частковому виконанню зобов'язань будь-якій із Сторін за даним Договором, а саме: пожежі; стихійних лих; війни; акти органів державної влади, аварії та/або збої в роботі цифрових каналів передачі даних або обладнанні третіх осіб, або інших подібних обставин, усунути дію яких не в силах Сторін, терміни виконання Сторонами їх зобов'язань за даним Договором відсовуються пропорційно часу протягом якого діють такі обставини. Настання таких обставин має бути підтверджене відповідними компетентними органами. Сторона, для якої із-за обставин непереборної сили створилася неможливість виконання своїх зобов'язань за даним Договором, повинна не пізніше 5 днів з моменту настання таких обставин у письмовій формі сповістити іншу Сторону про їх настання. В разі припинення дії таких обставин, Сторона, для якої дія таких обставин припинилася, зобов'язана негайно повідомити про це іншу Сторону.
7.2. Належним підтвердженням настання обставин непереборної сили – є довідка Торгово-промислової палати України.
7.3. Якщо обставини непереборної сили продовжуватимуться більш ніж один календарний місяць, то кожна із Сторін має право розірвати цей Договір, і в цьому випадку жодна із Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків, заподіяних розірванням цього Договору. В даному випадку між Сторонами в строк не пізніше 10 днів після розірвання цього Договору проводиться взаєморозрахунок по заборгованостях, що мали місце до здобуття однієї з них відповідного письмового повідомлення про розірвання цього Договору.
7.4. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку з вищезгаданих обставин як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання зобов'язань за даним Договором.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Сторони за даним Договором зобов'язалися зберігати як комерційну таємницю всі дані технічного, виробничого і комерційного характеру, які їм були повідомлені або про які їм стали відомі іншим способом в ході виконання цього Договору.
8.2. Дані і інформація, що стали відомі Сторонам при виконання цього Договору, вважаються конфіденційними і не повинні повідомлятися третім сторонам або використовуватися в цілях, що виходять за рамки Договору, без письмової згоди іншої Сторони.
8.3. Сторони встановлюють режим комерційної таємниці, що полягає в наступному:
- визначення в цьому Договорі переліку інформації, як комерційної таємниці (п.8.1. цього Договору);
- обмеження вільного доступу до такої інформації шляхом встановлення порядку поводження з цією інформацією і контролю за її дотриманням;
8.4. Вказані в п.п.8.3. цього Договору заходи по охороні конфіденційної інформації, комерційної таємниці повинні:
- виключати можливість доступу до цієї інформації будь-яких третіх осіб без письмової згоди іншої сторони;
- забезпечувати можливість передачі і (або) використання цієї інформації працівниками і контрагентами без порушення встановленого режиму комерційної таємниці.
8.5. Заходи, що приймаються, по охороні конфіденційності інформації, комерційної таємниці не повинні представляти небезпеку для життя і здоров'я людей і порушувати інші законні права і інтереси фізичних і юридичних осіб.
8.6. Режим комерційної таємниці не може використовуватися для приховування правопорушень і нанесення збитків законним інтересам держави, організацій і громадян.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення печатками Сторін, та діє до ____________р. але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
9.2. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.


10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані обома Сторонами.
10.2. Всі повідомлення повинні надсилатись у письмовій формі, за винятком випадків, вказаних в цьому Договорі додатках до нього.
10.3. Всі, Додатки до Договору є його невід'ємну частиною.
10.4. Визнання судом окремих положень даного Договору недійсними не призводить до визнання Договору недійсним у цілому.
10.5. У випадку, якщо законодавство, що регулює предмет цього Договору або інтереси Сторін зміняться таким чином, що це негативно позначиться на виконанні цього Договору, Сторони внесуть такі поправки в цей Договір або зроблять такі дії, які виявляться доцільними для пом'якшення негативних наслідків.
10.6. Сторони зобов'язалися не передавати третім особам свої права і обов'язки за даною угодою без письмової згоди іншої Сторони.
10.7. Заголовки статей, скорочені найменування Сторін застосовуються в цьому Договорі для зручності і не можуть бути використані при тлумаченні Договору по суті.
10.8. Цей Договір укладений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
10.9. Взаємовідносини, які не врегульовано цим Договором, регулюються відповідно до чинного на момент існування таких взаємовідносин законодавства України.

11. ПОДАТКОВИЙ СТАТУС СТОРІН.
11.1. На момент підписання Договору Виконавець є платником ___________________________.
11.2. На момент підписання Договору Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.3. В разі зміни умов оподаткування прибутку Сторона зобов’язана невідкладно повідомити іншу Сторону, і протягом десяти банківських днів Сторони укладають додаток до даного Договору, в якому зазначаються нові умови оподаткування прибутку.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.
12.1. У випадку зміни зазначених реквізитів чи адреси, Сторони зобов’язані у 10 денний строк повідомити про це іншу Сторону.

Виконавець:
Замовник:

ТОВ Клуб «Левел 4х4»
Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ,
вул. Червона, б. 3-А
П/р № 26000011065837
в ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО 300023
Код ОКПО 31300856
ІПН 313008504620
Свід. ПДВ 200073503
Директор ____________________ Соловей П. М.